Politica de securitate

                     

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare, ”RGPD UE 679/2016”) și legislația română privind protecția datelor cu caracter personal, în vigoare, vă informăm că datele cu caracter personal puse la dispoziția societății HB HOTELS SA (în continuare ”Hotel Ciucaș”) sunt prelucrate conform legii și principiilor de confidențialitate pe care se întemeiază activitatea societății noastre.

Pentru buna desfășurare a raporturilor de colaborare dintre dumneavoastră și Hotel Ciucaș  este necesară prelucrarea de date cucaracter personal, care vă privesc pe dumneavoastră, după cum urmează :

  1. Tipul datelor cu caracter personal colectate și necesare în vederea colaborării

-date personale de identificare : nume și prenume, sex, data și locul nașterii, cod numeric personal, serie și număr act de

identitate/pașaport, semnătura, imagine ;

-date personale de contact : număr telefon, număr fax, adresă e-mail.

  1. Scopurile procesării datelor dvs. cu caracter personal
  • Cazare și servicii conexe ;
  • Gestiune economic-financiară ;
  • Îndeplinire obligații fiscale ce revin HOTEL CIUCAȘ și care rezultă din depunerea declarațiilor privind impozitul reținut la sursă, precum și îndeplinirea altor obligații legale ;
  • Livrări de bunuri ;
  • Analiză cereri speciale de preț ;
  • Marketing.

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite terților în vederea transmiterii de oferte, mesaje publicitare sau reclame ce nu aparțin nouă.

În conformitate cu RGPD UE 679/2016, se garantează protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de

dumneavoastră în colaborarea cu HOTEL CIUCAȘ, prin implementarea de măsuri tehnologice și organizatorice adecvate pentru prevenirea

prelucrării neautorizate sau ilegale a datelor dvs. cu caracter personal și/sau pentru prevenirea pierderii accidentale, a distrugerii

sau a deteriorării datelor dvs. cu caracter personal.

  1. Drepturile persoanei vizate

Conform RGPD UE 679/2016, in calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

▪ Dreptul de acces al persoanei vizate;

▪ Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

▪ Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”);

▪ Dreptul la restricționarea prelucrării;

▪ Dreptul de a fi notificat cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării;

▪ Dreptul la portabilitatea datelor;

▪ Dreptul la opoziția prelucrării datelor cu caracter personal;

▪ Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce

efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă.

  1. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

În cadrul prelucrării, datele personale pot fi dezvăluite partenerilor contractuali, altor companii din grupul societății noastre,

din care operatorul face parte, societăților de asigurare și reasigurare, autoritatilor fiscale sau altor autorități publice, în vederea

îndeplinirii obligațiilor legale/contractuale ce revin Societății noastre.

Vă atragem atenția să consultați Regulamentul nostru intern privind protecția datelor cu caracter personal care se găsește pe pagina noastră de internet https://hotelciucas.ro/wp-content/uploads/2018/07/Regulamentul-GDPR.pdf și/sau la recepția hotelului. Semnarea fișei de cazare confirmă consimțământul dvs. expres de a vă fi prelucrate datele cu caracter personal.

POL – GDPR 02 |  Versiune 1.0 | Data emitere: 24.05.2018